Rental trucks

Rent the right equipment

For warehouses or rough terrain

รถฟอร์คลิฟท์เช่าระยะสั้น

ยุงค์ไฮน์ริชมีรถยกให้เช่าทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามความต้องการของคุณ ตั้งแต่ระยะเวลาหนึ่งวันไปจนถึงห้าปี รูปแบบการเช่าจะเป็นไปตามความต้องการในการใช้งานของคุณ เพื่อรวมระหว่างความคุ้มทุนในระยะยาวกับความยืดหยุ่นในระยะสั้น หากคุณมีงบประมาณจำกัด แต่ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ยุงค์ไฮน์ริชมีทางออกให้ ด้วยรถยกมือสองให้เช่า คุณจะสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รถเช่า

รถยกที่พร้อมให้เช่าระยะสั้น เลือกรถยกที่เหมาะสมสำหรับคุณ ...

อ่านรายละเอียด

ข้อมูล

ทำไมต้องเช่าระยะสั้นและประโยชน์ที่คุณจะได้รับ?

อ่านรายละเอียด

ติดต่อเช่ารถยกระยะสั้น

ติดต่อสำนักงานใกล้เคียงของคุณเกี่ยวกับรถเช่าระยะสั้น

อ่านรายละเอียด

บริการออนไลน์

If you have any questions or if you want more information we are at your disposal
Online request