02-009-0200 สายด่วนบริการ เบอร์โทรฟรี
แบบฟอร์มติดต่อ
จดหมายข่าว
Stage กระสวยลำเลียงของชั้นวาง

ชัทเทิลชั้นวางเคลื่อนย้ายสินค้า

ชัทเทิลลำเลียงเพื่อการหมุนเวียนสินค้าได้มาก

ชัทเทิลมีข้อดีหลายประการ กล่าวคือ เริ่มที่การหมุนเวียนสินค้าได้มาก การเติมสินค้าหรือถ่ายสินค้าในช่องพาเลทได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนการจัดสต๊อกและการเบิกพาเลทโดยไม่มีการชนปะทะไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากช่องของชั้นวางมีความสูงไม่มาก

ระบบชัทเทิลลำเลียงของเราที่ประกอบด้วยชัทเทิลลำเลียง ยานพาหนะบรรทุกและชั้นวางแบบแบ่งช่องช่วยให้สามารถใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าอย่างต่อเนื่อง ชั้นวางนี้มีพื้นที่ความสูงและความกว้างสำหรับหลายช่องเก็บพาเลท การสิ้นเปลืองความสูงที่น้อยทุกชั้นของช่องจะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์ความสูงของคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้รถยกของยุงค์ไฮน์ริชที่มีความสามารถการรับน้ำหนักบรรทุกที่เหลือเพียงพอเป็นยานพาหนะบรรทุกได้

การจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยชัทเทิลลำเลียงของชั้นวาง

ชัทเทิลลำเลียงของชั้นวางจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการจัดสต๊อกและการเบิกสินค้าซ้ำ ๆ ในช่องเก็บพาเลทเดิม ชัทเทิลลำเลียงจะถูกรองรับไว้บนงายกของยานพาหนะบรรทุกและถูกสอดเข้าในช่องเก็บพาเลท ชัทเทิลจะวิ่งเข้าไปใต้พาเลทที่จัดเก็บไว้โดยอัตโนมัติ โดยไม่เชื่อมต่อกับยานพาหนะบรรทุก หลังจากขนพาเลทอันแรกลงและกดปุ่มสตาร์ทบนเทอร์มินอลควบคุมการทำงานแล้ว ระบบควบคุมจะดำเนินการเคลื่อนที่ในการขับขี่และการยกที่จำเป็นทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เซ็นเซอร์จะตรวจจับตำแหน่งของพาเลทที่จัดเข้าสต๊อกและช่วยให้สามารถทำการจัดสต๊อกและการจ่ายสินค้าออกสำหรับพาเลทใหม่ได้โดยไม่ชนกัน ระหว่างการขับบรรทุก คนขับรถยกจะสามารถหยิบพาเลทอีกอันและเริ่มการจัดสต๊อกครั้งถัดไปได้ 

เทอร์มินอลส่งสัญญาณวิทยุแบบพกพาที่ใช้งานได้ง่าย

เทอร์มินอลควบคุมการทำงานและระบบควบคุมชัทเทิลลำเลียงจะสื่อสารผ่านการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณวิทยุแบบสองทิศทาง เทอร์มินอลส่งสัญญาณวิทยุแบบพกพาติดตั้งไว้ในระยะการมองเห็นของคนขับให้รองรับกับสรีระ สามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายด้วยปุ่มฟังก์ชันที่ชัดเจนและหน้าจอแสดงข้อมูลที่เห็นชัด สามารถใช้เทอร์มินอลแบบเคลื่อนที่ได้ นอกจากนั้นอาจจะสามารถควบคุมการทำงานแบบเสมือนจริงได้ผ่านทางหน้าจอสัมผัสของเทอร์มินอลส่งข้อมูลด้วยสัญญาณวิทยุที่มีอยู่แล้ว

ระบบชัทเทิลลำเลียงรุ่นต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น

รุ่นที่แตกต่างกันของระบบชัทเทิลลำเลียงจะช่วยให้สามารถจัดการกับแคร่บรรทุกน้ำหนักที่หลากหลายได้ เช่น ยูโรพาเลทหรือพาเลทเพื่ออุตสาหกรรมในระบบชั้นวางสินค้าเดียวกัน เซ็นเซอร์จะตรวจจับขนาดของพาเลทโดยอัตโนมัติ สามารถทำการจัดสต๊อกและการจ่ายสินค้าออกตามหลักการสินค้าที่เข้าหลังสุดให้หยิบก่อน (LiFo) และสินค้าที่เข้าแรกสุดให้หยิบก่อน (FiFo) ได้อย่างง่ายดาย ถ้ามีการจ่ายออกพาเลทจากช่องเก็บอย่างสมบูรณ์ ชัทเทิลลำเลียงของชั้นวางจะนำพาเลทแต่ละอันของช่องเก็บไปไว้ที่ฝั่งการเบิกจ่ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกขนออกไปด้วยรถยกเพื่อรอการเบิกจ่ายสินค้า ฟังก์ชันนี้สามารถทำงานได้ด้วยถ้าไม่ต้องการจะเบิกจ่ายพาเลททั้งหมด แต่ต้องการเบิกจ่ายเพียงแค่จำนวนหนึ่งที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มีการจัดสต๊อกสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้า พาเลททั้งหมดจะถูกนำไปไว้ที่ฝั่งการเบิกจ่ายโดยอัตโนมัติ การใช้สอยพื้นที่ในระดับสูงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานคลังสินค้าเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ชัทเทิลลำเลียงพาเลทในรุ่นสำหรับห้องแช่แข็งมีวิธีการใช้งานที่เป็นไปได้ที่อุณหภูมิต่ำสุดถึง –30 องศาเซลเซียส แบตเตอรี่ชุดที่สองพร้อมสถานีชาร์จจะเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเห็นได้ชัด

ระบบชัทเทิลลำเลียงพร้อมระบบป้องกันบุคคล

สำหรับระบบชั้นวางขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเลือกชัทเทิลบรรทุกที่ต่างกันได้ถึง 69 ชัทเทิลจากเทอร์มินอลส่งสัญญาณวิทยุ โดยที่คนขับจะเปลี่ยนตัวรับรู้สัญญาณที่เทอร์มินอลส่งสัญญาณวิทยุเพื่อที่จะไปถึงชัทเทิลบรรทุกถัดไปได้ ระบบป้องกันบุคคลที่ให้เลือกจะป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงช่องเก็บพาเลทหรือขั้นตอนการทำงานได้ หากสัญญาณแจ้งเตือนทำงาน ชัทเทิลบรรทุกลำเลียงของชั้นวางจะหยุดนิ่ง จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการทำงานของชั้นวางสำหรับรถยกที่ผ่านการรับรองซึ่งจะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ

ยังมีข้อสงสัยใช่หรือไม่